Poradenství

Poradenství

Zavádění systémů řízení

Chcete zavádět systém ochrany životního prostředí (tzv. systém EMS buď podle ČSN EN ISO 14001 nebo podle Nařízení EHS č. 1836/93 (EMAS)?
Pak vám nabízíme:

 • provedení úvodního environmentálního přezkoumání (environmentální audit, ekologický audit),
 • zpracování, zavedení a rozšíření dokumentace systému, popř. pomoc při integraci s jinými již zavedenými systémy,
 • provedení interního auditu,
 • zajištění nezávislé certifikační organizace.

Činnost tzv. externího ekologa

Nemáte čas zajišťovat soulad vašich podnikatelských aktivit s požadavky právních a jiných předpisů v oblasti životního prostředí? Pak Vám nabízíme, že to budeme dělat za Vás formou dlouhodobé a trvalé externí spolupráce:

 • v obecné rovině:
  • pravidelná docházka do vaší společnosti, provádění kontrol, konzultace zjištěných problémů a nedostatků na místě, příp. pořízení záznamu, četnost kontrol cca 1x měsíčně, popř. i častěji podle vašich požadavků a potřeb,
  • jednání s orgány státní správy ve všech věcech týkajících se životního prostředí,
  • pokud to bude organizačně a technicky proveditelné, tak přítomnost při kontrolách ve Vaší společnosti státní správou (ČIŽP, KÚ, místní samospráva),
  • registrace a komunikace v rámci systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností),
  • nepřetržité monitorování a sledování všech změn v oblasti legislativních předpisů, pravidelná informace o těchto změnách a jejich implementace do činnosti Vaší společnosti;
 • v oblasti odpadového hospodářství:
  • vedení průběžné evidence odpadů a zpracování hlášení pro příslušné orgány státní správy
  • zpracování logistiky nakládání s odpady v rámci Vaší společnosti, zpracování směrnice pro nakládání s odpady (pokud to je nezbytné);
 • v oblasti ochrany ovzduší:
  • výpočet emisí do ovzduší a zpracování pravidelných hlášení pro státní správu,
  • zajištění činností souvisejících s uvedením nových zdrojů znečišťování ovzduší do provozu, příp. se změnou stávajících zdrojů;
  • zpracování provozních řádů kotelen a dalších zdrojů znečišťování ovzduší;
 • v oblasti vodního hospodářství:
  • zpracování pravidelných hlášení pro vodohospodářské orgány,
  • odebírání vzorků všech druhů vod buď na základě požadavků orgánů státní správy, nebo podle vlastních potřeb a zajištění jejich analýz oprávněnými laboratořemi,
  • zpracování logistiky nakládání s vodami,
  • zpracování všech nutných provozních a ostatních řádů nebo jejich přepracování podle právních předpisů;
 • v oblasti prevence havárií:
  • posouzení společnosti z pohledu prevence závažných havárií a následné zpracování dalších dokumentů podle souvisejících právních předpisů;
 • v oblasti nakládání s obaly:
  • zpracování logistiky nakládání s obaly (jejich zpětný odběr, využívání a odstraňování odpadů z obalu, návaznost na zákon o odpadech, balení a označování obalů) a další povinnosti vyplývající z právních předpisů.
 • v oblasti nakládání s chemickými látkami/směsmi:
  • zpracování logistiky nakládání s chemickými látkami/směsmi,
  • zajištění činnosti tzv. odborně způsobilé osoby podle zákona o ochraně zdraví,
  • zpracování písemných pokynů pro nakládání s vyjmenovanými chemickými látkami/směsmi, včetně jejich projednání orgány hygienické služby,
  • vedení evidence chemických látek/směsí, včetně jejího zpracování pro účely hlášení orgánům státní správy (pokud je to nezbytné)
  • provádění pravidelné revize bezpečnostních listů od dodavatelů, zejména s ohledem na aktuální právní předpisy ES

Zajištění činnosti tzn. bezpečnostního poradce (DGSA)

Pokud jste účastníky přepravy nebezpečných věcí podle Evropské dohody o přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR), pak pro Vás zajistíme výkon činnosti tzv. bezpečnostního poradce (DGSA) spočívající:

 • v proškolení všech osob (kromě řidičů), kterých se přeprava podle Dohody ADR dotýká (osoby zajišťující odeslání, balení, nakládku, vykládku, příjem)
 • ve zpracování, kontrole a revize všech dokumentů souvisejících s přepravou (nákladní listy, písemné pokyny pro případ nehody, atp.)
 • v klasifikaci nebezpečných věcí,
 • ve zpracování tzv. roční zprávy pro orgány státní správy
 • v označování vozidel a obalů nápisy a bezpečnostními značky, zajištění vybavení vozidel

Integrovaná prevence a omezování znečišťování životního prostředí (IPPC)

Zabýváte se činností nebo výrobou, která spadá do působnosti Zákona č. 76/2202 Sb. o integrované prevenci a souvisejících předpisů? Pak pro Vás zajistíme:

 • pokud ještě integrované povolení nemáte, tak zpracování a přípravu žádosti pro jeho vydání a odbornou pomoc při jejím veřejným projednávání
 • pokud integrované povolení máte, tak zpracování žádostí o jeho změny a zpracování roční zprávy o plnění jeho požadavků,
 • zpracování údajů pro hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ)

Kontaktní formulář

Máte-li jakýkoli dotaz neváhejte nás kontaktovat